Catrin Finch

Harpist. Performer. Composer. All my musical life is here.

Dear friends,

I am currently dealing with what Stephen Fry has recently referred to as 'something rather mischievous'.

I wanted to let you all know that I am about to undergo treatment for recently diagnosed Grade 3 breast cancer. My condition is treatable and has fortunately been caught early. I am currently under the care of the excellent NHS team at Velindre Cancer Centre, Cardiff, who are supporting me as I go through treatment. I know that there are many others out there who will identify with my situation either personally or through the experiences of loved ones.

After careful discussions with my team we have decided to cancel my current overseas engagements, but it is very important to me to keep playing and my music will no doubt help to give me focus over the coming months. I am therefore intending to fulfil as many of my UK commitments as my treatment will safely allow, including my forthcoming spring dates with Seckou Keita. 

I will, however, be taking a back seat from posting on social media for the time being, but will be back with you in the near future. 

Our team will continue to post news on the Catrin and Seckou Facebook page and Twitter @CatrinSeckou from here on in to keep you all updated.

With love

Catrin xx

 

Click here to download press release

 

Annwyl gyfeillion,

Rwyf ar hyn o bryd yn delio â’r hyn y mae Stephen Fry wedi cyfeirio’n ddiweddar ato fel 'something rather mischievous'.

Roeddwn am roi gwybod i chi gyd fy mod ar fin dechrau triniaeth ar gyfer canser y fron Gradd 3 a ddiagnoswyd yn ddiweddar. Gellir trin fy nghyflwr ac yn ffodus mae wedi ei ddarganfod yn gynnar. Ar hyn o bryd rwyf o dan ofal tîm rhagorol y GIG yng Nghanolfan Ganser Felindre, Caerdydd, sy’n fy nghefnogi ar hyd fy nhriniaeth. Rwy’n gwybod y bydd llawer o bobl eraill yn medru uniaethu â’m sefyllfa, naill ai’n bersonol neu drwy brofiadau y rhai sy’n annwyl iddynt.

Yn dilyn trafodaethau gyda fy nhîm, rydym wedi penderfynu canslo fy ymrwymiadau tramor cyfredol, ond mae’n bwysig iawn i mi barhau i chwarae a bydd fy ngherddoriaeth yn ddiau yn helpu rhoi ffocws i mi dros y misoedd nesaf. Rwyf felly’n bwriadu cyflawni cymaint o’m hymrwymiadau yn y DU a fydd fy nhriniaeth yn caniatáu i mi wneud yn ddiogel, gan gynnwys fy nyddiadau yn y gwanwyn gyda Seckou Keita.

Byddaf am nawr, fodd bynnag, yn cymryd hoe o bostio ar y cyfryngau cymdeithasol, ond byddaf yn ôl gyda chi yn y dyfodol agos.

Bydd ein tîm yn parhau i bostio newyddion ar dudalen Facebook a Thrydar Catrin a Seckou o hyn ymlaen i’ch diweddaru.

Gyda chariad

Catrin xx